Сагынычын көрүстөндөн казып... (Болгон окуя)

Сагынычын   көрүстөндөн казып... (Болгон окуя)

 Олда кудай ай,жок дегенде  бир моокумум  кана жыттап,сагынычымды таратып алсам болбойт беле,келиндин   ичи эңшерилип жүрөгү сыйрылды.

            -Бактылуу күндөрүм ушинтип жыл тегеренбей эле бүтүп калабы?  Кудайга эмнемден жазып, эмнемден тайдым экен? Кара шалы жоолукту чүмкөй салынган каралуу  келин кере тартылган көшөгөгө  коюлган эринин сөөгүнө жабылган  ак кездемеден  бошотуп, жүзүн ачып  мойнунан имере кучактап жыттап, жыттап алсам  сагынычым басандап,көксөөм сууп калбайт беле деп ойлоду.Бирок бул арманын  кимге айтып, кимден кеңеш сурамак.Айрыкча медер тутаар баласынан ажыраган энесине кыйын болбодубу...

Маркумду жерге беришти. Эринен  ажыраган  келиндин жүрөгүн сыйырган  кусалыгын эч ким  туюп билбеди...

            Келин коңшу айылдан .Күйөөсүн  2-3 курдай көргөнү  гана болбосо  сыр чечишип сырдашпай айлуу  түндө сүйүүлөрүн никелеп  түнкү теребелге  суктанбай эле  күжүлдөгөн теңтуш курбулары  менен  ала качып алган.Адегенде  анча бой салбай  тагдырына  таарынып бирок аргасыз  жазмышка  баш ийгени болбосо  "сүйбөйм  эримди" деп ойлоочу келин.

Келин болуп келгенине 3-4 ай болгондон кийин ал  өзүно тааныш  эмес бир сезимди туйду.Канчалык  бул сезим жалган  дейин десе да  өзүнүн алдында  өзүн тана албаганы кызык.Негедир  күйөөсү  алыска кетип кечигип калса, кечиккен сайын  кыжаалат ойлорго тушугуп,эрин белгисиз  ургаачылардан кызганып, эч нерсеге табити тартпай  жүрөк түпкүрүндө эринин турганы турган.  Башында эрин  жанына жуутпай  зирпилдесе убакыттын өтүшү менен  эринин мойнуна асылып, алкымынан жыттай  эркелеп,анан   башынан бутунун учуна чейин дене боюн аралаган оттуу бир сезимди туя баштады.Бул учурда келин эрин   эңсеп,кылым тегеренип кетсе да  анын кучагынан чыккысы жок.Анан  жүрөк түпкүрүнөн чыккан "мен сени эч кимге бербейм"деп эркелеген  шыбыры  күйөөсүн  кайдадыр бакыт көлүнө сүздүрүп кете турган...Эми минтип күйөөсүн ушунчалык сүйөөрүн мойнуна  алчу болду.Кызык, деги адамдын сезими өзүнчө бир айтып бүто алгыс дастан окшобойбу деп ойлонуп калаар эле жаш келин.

            Тагдыр деген ушул.Эринин дуйно салып кеткенине 10 чакты кундон отуп бара жатат.Келиндин күйөөсүнө  кусасы артып, күндөн күнгө жүрөгү эңшерилип сүйгөнүнүн  жытындай жытты издеген болот.Бир эле жыттап алсам балким сагынычым тараар деп ойлоду келин.Анан өзү ойлоп тапкан акылына кубана да түштү.Тан атканча эринин көрүстөнүн ачып,эрин жыттап анан кайра көөмп койсо,  эрин акыркы жолу көргүсү келди.Бул оюна анын, сүйүүдөн башканы ойлонуша элек курбулары да аный дешпеди.Алардын ар биринин оюнда -кудай өзү кечирээр,кусалыктан мүнкүрөп өлмөк беле деген ой турду.

            Ай сүттөй жарык.Айылдан обочорооктогу мүрзөлөрдүн  арасынан жаңы көмүлгөн көрүстөндү он чакты келин заматта ачып жиберишти.Көктө жай каалгып жылган Ай гана булардын жасап жаткан иштерине  кылаңгыр жарыгын төгүп турду.Кара көрпө ичикти желбегей жамынган каралуу келин гана курбуларынын  көрүстөндү батыраак ачып жиберишин  чыдамсыздана  күтүп кыжаалаттанат.Көр да ачылды.

            -Сагынычынды  таратып ал, шашпай,таң атаарга дагы далай убакыт бар.

Корустондун оозуна чырак кармап берген  келин тигиге акыл айткан болду.Желбегей жамынган ичигин сыртка таштаган келин күйөөсү жаткан көрүстөнгө аста кирди да, саамдан соң эле -ааай,деп  бакырган боюнча   көрдөн атып чыкпаспы.Чырак кармаган курбусу  тигинден мурда алдыга түшүп качып жөнөдү.Сагынычын таратып алсын деп боор толгогон жаш келиндер заматта түнгө сиңип кетишти.Көрдүн оозун кайра бүтөө эч кимдин деле оюна келгени жок.

            Өлүксүз  көр ачат деген эмне шумдук  ыя, менден эле сен күйүмдүү болуп кетиптирсиңби,баламдын арбагын козгоп, келинин  кылыгына нааразы болгон кайын эне аны   жемелеп ыйлап жүрдү. Кээси келинди аяса, кээси -обу жок деп күнөөлөгөндөр да четтен табылды.Келиндин жүрөк эзген кусалыгын,куйөөсүнө болгон эңсөөсүн,башка эркекти эримдей сүйүп кете алаар бекемин деген  жүрөк дартын эч кими угуп, эч кими аңдабады. Кийин бул иштин аягы сууп, ырдалбаган эски ырдай унут болуп калганда сагынычтан мүңкүрөгөн келин эринин  эки көзүнүн чарасына майда курт кумурскалар толуп,үймөлөктөшүп  өтө эле  коркунучтуу  болуп,сагынычы санаасында калбаганын, эринин кебетесинен өтө коркуп качып чыкканынын  курбуларына  муңканып  айтып берди.

            Балким бул баянга  айрымдары ынанбаса керек бирок бул менин Аяткан аттуу чон энелеримдин башынан өткөргөн  окуясы экен.

Сайрабүбү Касымова. КРнын улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, акын жана жазуучу