Акылдуу кыз. (балдар үчүн жомок)

Акылдуу кыз. (балдар үчүн жомок)

Качандыр  бир   замандарда   бир  хандын  жети  аялы болуптур.  Бирок  бирөө  да  төрөгөн  эмес  экен.   Хандын   жашы  улам  өйдөлөп  баратканын   көргөн  анын  жан  жөкөрлөрү  ага  өтө  жаш  кыз   алып  берсе  балалуу  болот  деген  ойду  айтышып,  калың  элдин  арасынан  кыз  издеп  жөнөшөт.  Далай  жерди  кыдырып  акырында  бир  айылга  туш  болушат  да  ал  жерден  жол  боюнда  турган   15-16 жаштардагы   бир  кызды  жактырышып,  билермандар  ханга  ушул  ылайыктуу  дешип

кыздын  үйүнө  барып  түшүшөт.  Кыздын   атасы  аларды  коноктоп,  анан  кызына  болгонун  айтат.  Кыз  анда  калыңды  кызыбыз   өзү  бычат,-  деп  айткыла   дейт  ата  энесине.   Анан  кыз  келгендерге   калыңын   минтип  бычат.    Он  беш  багалаң   козу,  жыйырма беш  жылан, кырк   жолборс,  элүү    арстан,   алтымыш  байланган  ат,  жетимиш  эшек   менин  калыңым  деп  жооп  берет  кыз.  Калыңын   өтө  жеңил  бычты  деп    жуучуга  келгендер  кубанып   болгонун  ханга  жеткиришет.  Анда  хан   бул  абыдан    акылдуу     кыз    экен,  бул  калыңды  айтканы    сага  тийбейм  дегени  деп,  жооп  берет  хан   жөкөрлөрүнө.  Он  беш   кызыл  козу  дегени  он  бештеги  улан,  жыйырма  беш  жылан,  жыландай  сойлогон   жыйырма  беш  жаш,  кырк   жолборс   дегени   айбаты  күч  жолборстой  кырк  жаш,  элүү  арстан  дегени,   арстандай   айбаты  күч,  беттегинин  бербеген,     албуут  элүү  жаш,    байлоодогу   алтымыш    ат,   карылыкка  байланып  кашаң  аттай   болгонуң,  жетимиш  эшек  дегени,  эшектей  кыбырап  жетимиш  жашка  чыктың   мен  кантип   сага  тием  дегени ,  ал  кыз  мага  тийбейт  дептир    хан.  Ошондон   баштап,  “тең  теңи  менен   тезек  кабы менен"деген  кеп   тарап    кеткен  экен.  

С.Токторозоева.